Tevhidin Hakikati: Hâlik Tektir, Mahlûk Çoktur

Mustafa İSLÂMOĞLU   Tevhid İslam’ın Üssü’l-Esasıdır   Allah’ın kitabında, tevhid kadar titizlendiği bir başka konu yoktur. Allah’ın peygamberlerinin tümünün ortak çağrısı tevhidedir. Tevhid, İslam’ın üssü’l-esasıdır. İslam adına ne inşa edilmişse, tevhid temeli üzerine inşa edilmiştir. Bu yüzden tevhide yönelik her tahrif [...]

İman: Allah’a Güvenmek, İslam: Güvendiğine Teslim Olmak

  Mustafa İSLÂMOĞLU   İman dinin ruhudur, İslam dinin bedenidir İman ve İslam kavramlarının eşanlamlı olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu öncelikle dil açısından doğru değildir. Zira isimlerin farklılığı manaların farklılığına delalet eder. İman ve İslam kavramlarının eşanlamlı olduğu tezini Kur’an da desteklemez. Şu âyet bunun delilidir: قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنّاَ [...]

İlim Dindir, Din İlimdir

Mustafa İSLÂMOĞLU İlim nedir? Bir önceki konu olan takva, bir “bilinçlilik” hali idi. Ama o bilince ulaşmak için ‘ser-maye/ana-maya’, yani ‘yakıt’ gerektir. İşte ilim insanı o bilince ulaştıran ‘ser-maye’, yani yakıttır. Bu yüzden bilgi olmadan bilince ulaşılmaz. Bir medeniyeti, o medeniyetin kurucu aklı üretir. Medeniyetleri birbirinden ayıran şey, kurucu aklın bilgiyi [...]

Şuurun En Yüksek Hâli ve Vicdanın Salih Ameli Olarak Takva

Mustafa İSLÂMOĞLU   "التقوى إنما تكون على من عقلها" “Takva ancak onu anlayıp akleden kimsede bulunur.” İmam Şafii   Dergimizin önceki sayılarında işlenen “fıtrat” ve “ahlak” kavramlarıyla, “takva” arasında şöyle bir ayrım var: Fıtrat bizim tercihimiz değil, Yaratıcının bize bahşettiği idi. Dolayısıyla fıtrat üzerindeki tasarruf sadece [...]

Ahlak Dinin Temelidir

Mustafa İSLAMOĞLU   “Ahlak”ın lügavi çerçevesi   Ahlak hem hilk hem de hulk köküne nisbet edilir. Hilk insanın fıtri tabiatını, hulk insanın manevi yanını, halk insanın maddi ve sosyal yanını ifade eder. Ahlak’ın hulk boyutu hilk ve halk boyutundan güçlüdür. Nasıl ki ruh bedenin, ahiret dünyanın, ğayb şahadet âleminin, mana maddenin öznesi ise, manevi olan da [...]

Fıtrata Uygun Hayat Kur’âni Hayattır

Mustafa İSLAMOĞLU   Fıtrat’ın kavramsal alanı   “Yaratılış” manasına gelen fıtrat’ın kök anlamı “bir şeyin açılması ve içindekinin ortaya çıkması”dır. Ağzı açılınca ortaya çıkan “içindeki”, kelimenin tam manasıyla “yaratılış”tır. Oruçlunun ağzı açıldığı için orucu bitiren yemeğe iftâr [...]

Kur’ani Kavramlar Ve Tasavvurun İnşası

Mustafa İSLAMOĞLU   Vahyin dörtlü inşa modeli   İlahi bir inşa projesi olan vahiy, muhatabını dört aşamalı bir modelle inşa eder:   Vahiy, çoğunlukla içini boşaltıp yeniden anlam yüklediği kelime ve kavramlarıyla muhataplarının tasavvurunu inşa etmeyi amaçlar. Büyük-küçük (ekber-esğar), iyi-kötü (maruf-münker), hayat-ölüm (hayat-mevt), [...]

Vahiy Eksenli Bir Hayatın İnşasında Âlimlerin Rolü

 Mustafa İSLAMOĞLU   Tariflerden bir tutam   İslam uleması arasında ilmin birçok tarifi vardır. Bu tarifler, tarifi yapanın meşrebine ve mezhebine bağlı olarak değişiklik gösterir. Sırf ilmin tarifinden yola çıkarak, bürhan, beyan ve irfan ehlinin bakış açılarındaki temel farklılık ortaya konulabilir. Mesela ilk İslam filozofu Kindî ilmi “vicdan” olarak tarif eder: “Varlığın [...]

Kur’an’ı Anlamak Farzdır

Mustafa İSLAMOĞLU   Allah demek anlam demektir   Varlık anlamlıdır. Anlamı olmayan hiçbir şey var olmaz. Var olmuşsa mutlaka anlamıyla birlikte var olmuştur. Biz bilemesek de, varlık varoluştan getirdiği anlamı bünyesinde taşır. Anlamını bilemediğimiz eşya ve olayları anlamsız saymamız haddi aşmaktır. Bize düşen gerçeği itiraf etmek, eşya ve olayların her birinin bir anlamı bulunduğunu, fakat bizim bu [...]

Follow